PARKI KRAJOBRAZOWE I REZERWATY PRZYRODY NA ZIEMI ZDZIESZIWICKIEJ

 

Łęg Zdzieszowicki to unikalna na Opolszczyźnie enklawa lasu łęgowego, przechodzącego w grąd. Drzewostan budują tu dorodne jesiony i olchy oraz domieszkowo występujące dęby szypułkowe, graby pospolite i jawory. Warstwa krzewów jest bardzo dobrze rozwinięta i składa się głównie z czeremchy zwyczajnej, jarząba pospolitego i chronionej kruszyny pospolitej. Rośliny ściśle chronione reprezentuje rosnąca tu na Opolszczyźnie: cebulica dwulistna, skrzyp olbrzymi, oraz śnieżynka przebiśnieg. Lasy odznaczają się jednym z najwyższych wskaźników biologicznej produkcji, różnorodności gatunkowej i liczebności organizmów żywych. Są to najważniejsze ,, korytarze życia '' spajające obszary o wysokich walorach przyrodniczych w całym kraju.

Łęgi są miejscem lęgowym ponad 100 gatunków ptaków, do najciekawszych: należą bączek podróżniczek, czapla siwa, bielik, rybołów, kania ruda, dzięcioł zielony, kraska, dudek, jerzyk, żuraw, orlik krzykliwy, gadożer, orzełek włochaty i inne. To niezwykłe bogactwo gatunków bierze się z bardzo złożonej struktury przestrzennej i warstwowej drzewostanów łęgowych i, co za tym idzie, z różnorodności nisz ekologicznych.

Lasy łęgowe są zagrożone zarówno przez negatywny do nich stosunek gospodarki leśnej, jako drzewostanów mało wartościowych z punktu widzenia pozyskiwania surowca drzewnego, jak też w rezultacie regulacji rzek i ustalania okresowych wylewów.

 

 

Rezerwat leśny "Lesisko"

Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe wsi ŻYROWA sprawiły, że została ona częściowo włączona w obszar chroniony, jakim jest Park Krajobrazowy "GÓRA św. ANNY". Ta niewielka wieś posiada: rezerwat leśny "Lesisko", ciekawy park podworski, pomniki przyrody ożywionej.

Nazwa pochodzi od nazwy starego folwarku, położonego nad rezerwatem (Waldhof-Leśnik).

Rezerwat ten ma powierzchnię 49,95 ha i jest rezerwatem leśnym. Grunty leśne stanowią 46,22 ha. Celem ochrony jest zachowanie i ochrona starodrzewia bukowego.

Rezerwat jest "ostańcem" żyznej buczyny sudeckiej z udziałem dębu i modrzewia. Na obszarze rezerwatu mamy do czynienia z utworami triasowymi. Są to przeważnie wapienie, dolomity

i margle przykryte cienką warstwą utworów czwartorzędowych.

Niektóre z drzew (buków) kwalifikują się do miana drzew pomnikowych (ok. 20 drzew, głównie buków).

 

Przeciętna wysokość dochodzi 30 metrów. Drzewostany są w większości jednopiętrowe, miejscami przerzedzone. Wśród roślinności zielennej występują rośliny chronione: wawrzynek wilcze łyko, konwalia majowa, mrzanka wonna, kopytnik pospolity, barwinek pospolity, bluszcz pospolity oraz kwitnący. Ponadto występuje czerniec groszkowy, gajowiec żółty, miodunka ćma, przytulia wiosenna, szczawik zajęczy i szczyr trwały (rośliny wskazujące lekką kwasowość i żyzność podłoża ). Panujące tu specyficzne warunki mikroklimatyczne, a więc duża wilgotność i dobry rozkład materii organicznej sprawił bujny rozwój roślinności.

Szlaki turystyczne i ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne

SZLAKI:

ŚCIEŻKI:

Głazy narzutowe (eraktyki)

Są one świadectwem moreny czołowej zlodowacenia środkowopolskiego. Występują na wysokości 220 - 285 m. n.p.m. Zbudowane są z materiału skandynawskiego, głównie z grubo-

i średniokrystalicznych granitów barwy różowej. Większość głazów znajduje się przy drogach i granicach pól. Istnieje podejrzenie, że obecne położenie nie jest położeniem pierwotnym.

Zespół pałacowo - parkowy

Składa się z wieloskrzydłowego pałacu, parku, kościoła filialnego oraz zabudowań gospodarczych. Park ma powierzchnię 11 ha. W jego drzewostanie dominują: kasztanowiec biały, klon pospolity, buk pospolity, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, choinka kanadyjska, cis pospolity, daglezje zielone i wiele innych, a także drzewa egzotyczne: surmia zwyczajna, miłorząb dwudzielny, tulipanowiec amerykański, kasztan jadalny i bożodrzew gruczołowaty.

Wiosną park wygląda malowniczo, ma bogate runo. Przy dawnym ogrodzie wodnym zostały pozostałości po nasadzeniach krzaczastych, można spotkać pigwowce japońskie.

W pobliżu znajduje się pomnik przyrody ożywionej - klon jawor oraz pozostałość pnia lipy drobnolistnej z wizerunkiem św. Jzydora - patrona rolników.